ĐIỀU KIỆN PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG.

  • Dựa theo doanh thu thuần của từng khách hàng của năm trước liền kề (tính theo năm dương lịch).

STT

Nhóm khách hàng

Doanh thu thuần (VNĐ)

1

Nhóm đại lý cấp 1

6.000.000.000

2

Nhóm đại lý cấp 2

3.000.000.000

3

Nhóm giá bạn hàng (nhóm 1)

1.000.000.000

  • Tỷ lệ hàng trả lại không hợp lệ trong phạm vi cho phép.

Tỷ lệ hàng trả không hợp lệ = Tổng giá trị hàng trả về không hợp lệ : (chia) Tổng doanh thu bán hàng.